ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


...

นายสมพงษ์ กลีบสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

...

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

...

นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร


...

นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
ผู้อำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

...

นางสาวสิริยา  หอมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง