สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (07/01/2564)


       เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร