ประธานศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11/09/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เป็นการอภิปรายในหัวข้อ "ข้อยกเว้นเรื่องการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔๗ และคำร้องที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ เป็นการอภิปรายในหัวข้อ "สถานะของผลผูกพันของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” และหัวข้อ "สถานะของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการอภิปราย และศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ร่วมเป็นวิทยากร นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นหัวข้อดังกล่าว ณ โรงแรมศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี