ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ (Congress) ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียแบบออนไลน์ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการสำนักงานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (27/08/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ (Congress) ของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการสำนักงานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร