ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขที่ใช้ในการยื่นคำร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์** ศึกษาคู่มือการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการยื่นคำร้อง (ดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ Download ด้านล่าง) **

๑. คำร้องต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบที่กำหนดในข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑​ วรรคสอง ให้จัดทำเป็นหนังสือราชการ

๒. กรอกข้อมูลรายละเอียดในคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย พร้อมทั้งลายมือชื่อในคำร้องให้ครบถ้วน และจัดทำคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
     (๒.๑) คำร้อง ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง เรื่องหรือการกระทำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคำร้อง และคำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลดำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
     (๒.๒) หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้ทำเป็นหนังสือราชการ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการ และมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารประกอบคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยทุกหน้า และจัดทำเอกสารประกอบคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

๔. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
    (๔.๑) คำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน
    (๔.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓​ หลัก ที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (กรณีประชาชนยื่นคำร้อง)
    (๔.๓) เอกสารประกอบคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในแต่ละประเภทคดีตามรายการที่ระบบกำหนดไว้ ซึ่งลงลายมือกำกับผู้ยื่นคำร้องหรือหนังสือหรือผู้ได้รับมอบฉันทะให้ดำเนินการแทน ในเอกสารประกอบคำร้องหรือหนังสือทุกหน้า
    (๔.๔) ใบมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

๕. ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และเอกสารประกอบคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด

๖. เมื่อผู้ร้องได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการรับเอกสารเข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ยื่นทางระบบ รวมถึงวันเวลาที่ยื่นคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นเอกสาร

๗. ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีหน้าที่ติดตามผลคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารที่ได้ยื่นไว้ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นตามที่ได้แจ้งไว้ในคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๘. เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้ถือว่าผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้ว และให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารนั้น

ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคำร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

๑. กรณีเอกสาร ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท PDF โดยแต่ละไฟล์ จะต้องมีขนาดไม่เกิน ๕ เมกะไบต์ (Megabyte) โดยมีมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความละเอียดของภาพ อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi)

๒. กรณีภาพถ่าย ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท JPG หรือ JPEG กรณีภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP4, MPEG หรือ WMV หรือกรณีเสียง ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP3, MP4 หรือ WMV โดยมีขนาดไม่เกิน ๒๐​ เมกะไบต์ (Megabyte)

     


หัวข้อ
Download

คู่มือการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการยื่นคำร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์