>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
331. จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 7 กร 252 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2563
332. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2563
333. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
334. ซื้อเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
335. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563
336. ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๖ รายการ (๑๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2563
337. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
338. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
339. ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Hard Disk) จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2563
340. จ้างบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2563