>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
171. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-01-2564
172. จ้างฉากกั้นโต๊ะห้องประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
173. ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๕๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
174. ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๕๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2564
175. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 7 กษ 9155 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2564
176. จ้างจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2564
177. จ้างจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2564
178. จ้างแปลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ/คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
179. ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-01-2564
180. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2564