สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องโดยตรงในประเด็นนี้ (24/04/2562)
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง กรณีศาลจังหวัดพัทยาส่งคำโต้แย้งของจำเลย ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๖ หรือไม่ (10/04/2562)
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ถูกร้องทั้งสี่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสามสิบวัน (27/03/2562)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ