ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


...

นางพรพิมล นิลทจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

...

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร

...

นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


...

นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
ผู้อำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

...

นางสาวสิริยา  หอมสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง