นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี


...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เกิดวันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๔๙๑
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ