โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรและองค์กรในระดับเครือข่าย (06/04/2561)


ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรและองค์กรในระดับเครือข่าย ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายนอก” โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้ารับฟังการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย