นายนุรักษ์ มาประณีต


...

นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เกิดวันที่   ๒๔  เมษายน  ๒๔๙๒
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ