ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา (29/01/2561)