ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” (25/10/2560)