การนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (15/06/2560)


               สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานคดีรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โอกาสนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร