ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ณ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐรัสเซีย (05/06/2560)


       นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง "ความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ:

เชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติในระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2560  ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย