สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี (09/05/2560)


สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี

        เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี เรื่อง มิติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
"หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” และการอภิปรายโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ ในหัวข้อ "มิติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ประกอบด้วยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุทิน นาคพงษ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร