โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (28/03/2560)


          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย ต่อจากนั้นจัดให้มีการอภิปรายในเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดให้มี พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง LT ๑ (ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)