ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญไทย” (03/03/2560)


          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทและอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญไทย” และนำผู้เข้าอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ ชมสถานที่ภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบรรยายในการเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรม พื้นฐานในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มหานคร