สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๓)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๖ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลแพ่ง
๑ เรื่อง
  ศาลจังหวัดนราธิวาส ๑ เรื่อง
  ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง

ศาลล้มละลายกลาง ๒ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๙ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๑ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๗ เรื่อง

ศาลปกครองนครราชสีมา ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๖ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓  เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๓  เรื่อง
๑.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

รวม ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๔  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔  เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๖  เรื่อง