สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๑๓ เรื่อง

- แยกตามปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ๙ เรื่อง

- แยกตามศาล 

ศาลฎีกา ๑ เรื่อง
  ศาลอุทธรณ์ ๒ เรื่อง
  ศาลแพ่ง ๓ เรื่อง
  ศาลจังหวัด ๗ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๑๕ เรื่อง

- แยกตามปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ๙ เรื่อง

- แยกตามศาล 

ศาลปกครองสูงสุด ๔ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๘ เรื่อง
  ศาลปกครองภูมิภาค ๓ เรื่อง
๑.๓ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๒ เรื่อง

- แยกตามปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ เรื่อง
๑.๔ นายทะเบียนพรรคการเมือง รวม ๔ เรื่อง

- แยกตามปี

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔ เรื่อง
๑.๕ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี ๒๕๕๐ รวม ๒ เรื่อง

- แยกตามปี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒

- แยกตามปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑ เรื่อง

 

รวมทั้งสิ้น

๓๗ เรื่อง