สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (07/01/2563)


     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากโครงการกำลังใจ ฯ เชิญบัตรอำนวยพรมามอบให้แก่นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓