ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทางด้านกฎหมายอาญา (03/12/2562)


ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทางด้านกฎหมายอาญา หัวข้อ "การกำหนดความผิดทางอาญา แนวคิดและข้อจำกัด (Criminalisation Ideas and Restrictions)” จัดโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นการประชุมเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่างประมวลกฎหมายแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ แผนกกฎหมายอาญา ในระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

Professor Dr. Twekiat Menakanist, Justice of the Constitutional Court, attended the International Conference on Criminal Law, entitled "Criminalisation – Ideas and Restrictions” organised by the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland, to commemorate the 100th anniversary of establishing the Criminal-Law Division of the Polish Law Codification Commission. during 21st – 22nd November 2019 in Warsaw, Republic of Poland.