นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Christiane WENDEHORST ประธานสถาบันกฎหมายยุโรป (The European Law Institute) (05/11/2562)


นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Christiane WENDEHORST ประธานสถาบันกฎหมายยุโรป (The European Law Institute) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ในประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กระบวนการจัดทำกฎหมายยุโรปและกระบวนการจัดทำงานวิจัยสหภาพยุโรปด้านหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันกฏหมายยุโรป ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย