สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๖ และได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ (31/10/2562)


                 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สร้างเครือข่ายระดับเยาวชน และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์และผู้สังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๖ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี)

                โดยในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๖ พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญโดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน อาจารย์และผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมโครงการด้วย

                โครงการดังกล่าวมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง