สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงบประมาณแนวใหม่” (12/07/2562)


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงบประมาณแนวใหม่” พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการเร่งรัด ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร