เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ “การจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)” (27/06/2562)


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "การจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร