ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองเบอร์โน (29/04/2562)


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Pavel Rychetský ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก Professor Jaroslav Fenyk รองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ บทบาท หน้าที่ อำนาจ และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งงบประมาณและการบริหารองค์กร จาก Dr. Vlastimil Göttinger เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองเบอร์โน (The Constitutional Court of the Czech Republic)