ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. DR. TAMÁS SULYOK ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี (26/04/2562)


เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. DR. TAMÁS SULYOK ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ บทบาท หน้าที่ อำนาจและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งงบประมาณและการบริหารองค์กร ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี (The Constitutional Court of Hungary)