สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับเครือข่าย (25/04/2562)


เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ ทั้งนี้ในการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานภายใต้โครงการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับเครือข่าย โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี (The Constitutional Court of Hungary) และมหาวิทยาลัยชาร์ลส (Charles University) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้และพัฒนางาน ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นองค์กรในระดับสากลต่อไป