ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (14/12/2561)


นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาวิจัยระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Dr. Amin von Bogdandy ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Max Planck เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ (The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ และบทบาทด้านการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศของสถาบันวิจัยฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสถาบันวิจัยฯ และได้รับเชิญให้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของนักวิจัยประจำสถาบันด้วย

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองคาร์ลสรู (The Federal Constitutional Court of the Republic of Germany, Karlsruhe) ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Dr. Ferdinand Kirchof รองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Vice-President of the Federal Constitutional Court of the Republic of Germany) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาเหตุในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaints) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วย

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Faculty of Law, University of Heidelberg) ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Dr. Ekkehart Reimer คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Dean of the Faculty of Law, University of Heidelberg) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก โดยมี Professor Dr. Aurel Croissant คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Dean of the Faculty of Economics and Social Sciences) เข้าร่วมหารือด้วย พร้อมนี้ได้ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสาเหตุในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องสมุด Hans Kelsen ซึ่งเป็นห้องสมุดประจำคณะนิติศาสตร์ ตั้งชื่อตาม Hans Kelsen นักนิติปรัชญา ผู้ได้ชื่อว่าเป็น "บิดาแห่งศาลรัฐธรรมนูญ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองคาร์ลสรูดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชนเปรียบเทียบ พร้อมกันนี้ได้เข้าประชุมร่วมกับ Mr.Volker Batzke, ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (Head of Administration) และ Mr.Sebastian Lehmann ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ Professor Dr. Ferdinand Kirchof รองประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการดำเนินการทางธุรการเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัย Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg ดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันวิจัย Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law โดยมี Mr. Joachim Schwietzke อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องสมุด และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับสาเหตุของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกันนี้ได้เข้าหารือร่วมกับ Mr. Nico Wiest, Head of Administration เกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยฯ แนวทางในการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัย บทบาทของสถาบันวิจัยฯ ในการสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่นักวิจัยต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย ณ สถาบันวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยต่างชาติจาก ๒๕ ประเทศที่ทำการศึกษาวิจัยอยู่ที่สถาบันฯ


...

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg 


...

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองคาร์ลสรู (The Federal Constitutional Court of the Republic of Germany, Karlsruhe)...

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Faculty of Law, University of Heidelberg)


...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองคาร์ลสรู...

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัย Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg