โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (28/11/2561)


       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติร่วมการสัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการจัดทำงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในเรื่อง "ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณ” โดยนางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โอกาสนี้พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เสนอแนะแนวการดำเนินงานด้านงบประมาณ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวสรุปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ และข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน