การสัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ” (28/11/2561)


     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ” โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจัดให้มีการบรรยายในเรื่อง "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และการบรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดทำคำของบประมาณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร