สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อสร้างเครือข่ายระดับเยาวชน และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายยุวชนของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๕๒ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง) โดยได้รับเกียรติจาก นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมเป็นเกียรติ และจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสถานที่ต่างๆ ดังนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ท้องฟ้าจำลอง) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานศาลปกครอง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง