ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (02/02/2560)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้ว หรือไม่ (26/10/2559)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๕ วรรคสอง (19/10/2559)
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณากรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม (21/09/2559)

ข้อมูลบริการ

มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด