ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ๒. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ อ.๘๐๘/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๓. ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๑ และอ.๑๒๓๗/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ ๔.ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งคดีอาญาเลขดำที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ หรือไม่ (26/12/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งคำโต้แย้งของจำเลยเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (29/11/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ โดยมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว (31/10/2561)

ข้อมูลบริการ


ข่าวรับสมัครบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด