ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติ ดังนี้ (05/06/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๒ เรื่อง ๑. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ (30/05/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี ๓ เรื่อง โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ (23/05/2561)

ข้อมูลบริการ


ข่าวรับสมัครบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด