ยื่นหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยและเอกสารประกอบ คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ (สำหรับหน่วยงานรัฐ)
1. ข้อมูลผู้ร้อง
1.1. * ชื่อหน่วยงาน
1.2. * ที่อยู่
1.3. * เลือกจังหวัด
1.4. * รหัสไปรษณีย์
1.5. * ชื่อผู้ติดต่อ
1.6. * โทรศัพท์
1.7. โทรสาร
1.8. * e-mail
2. ผู้ถูกร้อง
2.1. ชื่อ - สกุล
3. เรื่องที่ร้อง
3.1. *เรื่อง
4. เอกสารประกอบคำร้อง
4.1. *หนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย  (หนังสือราชการ)
4.2. *สำเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
4.3. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (กรณีประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา เป็นผู้ยื่น)
4.4. สำเนารายงานการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯ  ดังกล่าวของสภานั้น ๆ (กรณีประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา เป็นผู้ยื่น)
4.5. ใบมอบฉันทะ  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  (กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
4.6. เอกสารประกอบคำร้อง  (ถ้ามี)
4.7. เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)
4.8. ไฟล์ภาพ/ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว/ ไฟล์เสียง (ถ้ามี)

* กรุณากรอก e-mail ของท่าน เพื่อระบบจะได้ทำการส่งเอกสารยืนยันการรับเอกสารเข้าสู่ระบบไปยัง e-mail ของท่าน
E-mail :

ยกเลิก