คำวินิจฉัย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแบ่งเป็นกี่ประเภท
3 ประเภท คือ
คำวินิจฉัยกลาง (พ.ศ.๒๕๔๑ - ปัจจุบัน)
คำวินิจฉัยส่วนตน
สรุปย่อคำวินิจฉัย